КАРИЕРИ

„Елпорт“ ЕООД е компания специализирана в изграждането и качествената поддръжката на силнотокови и слаботокови инсталации  Основна цел през годините за нас е да обхванем всички направления в частта електрозахранване. През годините фирмата инвестира в привличане на професионалисти в изграждането на електрически инсталации.

Винаги търсим нови квалифицирани служители ако желаете да станете част от нашият екип. Може да се свържете с нас на следния имейл адрес:
elportoffice@gmail.com

Електротехник

Описание на длъжността: 
– Изграждане на силнотокови и слаботокови електроинсталации.
– Изпълнение на окабеляване и монтаж на електрооборудване
– Изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;
– Изграждане на пожароизвестителни и оповестителни инсталации;
– Системи за сигурност;
– Контрол на достъп;
– Други дейности, произтичащи от длъжността и характера на работата на фирмата.

Подходящият кандидат трябва да притежава: 
– Образование – средно специално, както и квалификация по специалността;
– Техническа грамотност;
– Опит с изграждането ел. инсталации;
– Опит в работата с ръчни и електрически инструменти;
– Умения за работа в екип;
– Желание за работа, усвояване на нови знания.

Ние предлагаме: 
– Коректно и мотивиращо възнаграждение
– Бонусна система, обвързана с постигнатите резултати;
– Работа в сплотен екип;
– Tрудов договор на 8 часов работен ден.
– Фирмено обучение;
– Лоялно отношение към служителите си;
– Възнаграждение за участие в програма „Доведи приятел“;
– Възможност за развитие и придобиване на нови знания и умения в областта;
– Наставник, който ще наблюдава твоето развитие през първите 6 месеца

Електроинженер/ПТО

Основни задължения и отговорности:

– Изготвяне на оферти за СМР
– Подготовка, сключване и следене на изпълнението на договори за СМР
– Подготвяне на АКТ Обр. 19
– Водене на кореспонденция с клиенти – възложители;
– Ежеседмично отчитане на изпълнените дейности и задачи по обекти.
– Изготвя справки, отчети и др. документи, свързани с дейността и за нуждите на ръководството на фирмата

Изисквания за заемане на длъжността:

– Завършено висше образование електроинженер
– Познаване на законодателната рамка в областта на строителството
– Отлична компютърна грамотност  Autocad, MS Office,
– Умение за работа в екип;

Ние предлагаме:

– Трудов договор на пълно работно време
– Коректност
– Фирмено обучение
– Лоялно отношение към служителите си
– Възможност за развитие и усъвършенстване на професионалните умения
– Конкурентно и мотивиращо възнаграждение в зависимост от опита и уменията
– Бонус при добре свършена работа
– Корпоративни придобивки

Ръководител проекти по част ЕЛ

Основни задължения и отговорности:

– Ръководи, планира, организира и контролира осъществяване проектите
– Участва в дефинирането на обхвата и целите на проектите и осигурява техническата им осъществимост;
– Следи за сроковете, качеството и количеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с одобрените проекти и техническа документация; осъществява техническото и административно ръководство на обекта/проекта;
– Работи с действащите нормативни документи, регламентиращи строителния процес;
– Създава и поддържа организационни връзки между Възложителите, техническите ръководители на обектите и доставчиците на фирмата;
– Осигурява техническата подготовка и реализация на всички видове строително-монтажни работи;
– Води техническата документация по време на строителството, включително актове и протоколи за установяване годността на обектите за въвеждане в експлоатация; екзекутивна документация; съхранява и поддържа техническата и отчетна документация за изпълнение на обектите (актове, протоколи за СМР и др.), като оформя досието им;
– Води техническа кореспонденция (запитвания, заявки за материали и др.);
– Изготвя ценови анализи и оферти;

Изисквания за заемане на длъжността:

– Висше образование електроинженер
– Познаване на действащата нормативна уредба в областта на строителството
– Познаване начините за планиране на електромонтажните дейности и в частност по строителния обект;
– Отлична компютърна грамотност;
– Умение за разчитане и анализ на техническа документация (проекти, чертежи, спецификации, схеми);
– Инициативност и насоченост към резултати;
– Умение за приоритизиране на задачите и работа в екип;
– Способност за оптимизация на технически решения и ресурси;
– Желание за професионално развитие;
– Опит с използване на AutoCAD и PVSyst / PVSol;
– Опит в заеманата длъжност

Ние предлагаме:

– Трудов договор на пълно работно време
– Коректност
– Фирмено обучение
– Лоялно отношение към служителите си
– Възможност за развитие и усъвършенстване на професионалните умения
– Конкурентно и мотивиращо възнаграждение в зависимост от опита и уменията
– Бонус при добре свършена работа
– Корпоративни придобивки

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВАШИЯ ЧАСТЕН ОБЕКТ
Потърсете ни
ПРОФЕСИОНАЛНО ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ И СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ФИРМИ

Свържете се с нас